Reglement for Norgesmesterskap og Norgescup Racing 2019

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Racing-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Innbydelse

Det arrangeres individuelt NM i racing. I tillegg organiseres noen klasser i Norges Cup.
I tillegg til bestemmelsene i ISR, NSR og den enkelt konkurranses tilleggsregler, gjelder disse bestemmelser.

1. Deltagere

Norgesmesterskapene og Norgescupene er, i henhold til Generelle bestemmelser art 2.2 åpent for førere som innehar gyldig norsk lisens for deltagelse i racing. Gjesteklasser er åpne for alle nasjonaliteter.

1.1 Debutanter Racing

Alle som er debutanter skal merke bilen med en D godt synlig foran og bak på bilen, denne skal være i fargen signalgul.
Etter å ha dokumentert 4 godkjente finaler, sendes debutantlisensen sammen med resultatlistene inn til NBF. Ordinær lisens vil da bli utstedt.
Fører er å anse som debutant inntil ordinær lisens er utstedt. NBF kan gi dispensasjon til førere med tilfredsstillende kjøreerfaring fra andre klasser/grener til å starte som ordinær deltaker.

1.2 Aldersbestemmelser i Racingklasser

GT1: fra det året man fyller 18 år
GT2: fra det året man fyller 18 år
GT3: fra det året man fyller 18 år
GT4: fra det året man fyller 15 år*
GT5: fra det året man fyller 15 år
Historisk Racing: fra det året man fyller 18 år
Seven Racing: fra det året man fyller 15 år
Formula Basic: fra det året man fyller 14 år
Shortcar Bandit: fra det året man fyller 15 år
Shortcar Extreme: 18 år krav om førerkort.
DS3: fra det året man fyller 15 år *
* gjelder for biler med inntil 2000ccm

2. Klasser

For å få og beholde NM status skal hver klasse stille minst 10 biler til start i det første løpet eller sannsynliggjøre at klassen har mer enn ti biler gjennom sesongen. Dersom dette ikke innfris kan RACS beslutte at klassen går over til Norgescup etter første løpshelg. NC-klassene følger som hovedprinsipp samme opplegg som NM.

NM-Shortcar Extreme kjøres som en kombinasjon av Rallycrossløp og Racingløp, se særreglement for mer info.

Det innbys til deltakelse i Norgesmesterskap (NM) i følgende klasser:
NM – klasse 1: GT1 og GT+
NM – klasse 2: GT2 og GT3
NM – klasse 4: GT4
NM – klasse 5: GT5
NM – klasse 6: Formel Basic
NM – klasse 7: Seven Racing/ Roofless Sportscar Racing
NM-Klasse 8: Historisk Racing periode E og F
NM-Klasse 9: Historisk Racing periode G
NM-Klasse 10: Historisk Racing periode H, I, J1 og J2
Hver av klassene vi har listet opp under 8, 9 og 10 samler NM poeng for seg som vist i pkt.11.2.
NM – klasse 11: Shortcar Bandit

Det innbys til deltakelse i Norgescup (NC) i følgende klasser:
NC – klasse 6: Formula Basic

2.1 Gjesteklasser

NBF og arrangørklubb samarbeider med andre klasser, grupperinger og land for å komplettere arrangementene. Gjesteklassene kan ha egne reglement som avviker fra dette reglementet. Beskrivelse av hvilket reglement som gjelder for gjesteklassene skal være beskrevet i tilleggsreglene.

3. Tellende løp

I henhold til offisiell terminliste publisert på NBFs hjemmeside www.bilsport.no.

Mesterskap og cuper gjennomføres etter poengberegning. Mester blir således de som oppnår flest poeng etter bestemmelser i pkt.11. NBF forbeholder seg retten til å oppnevne tilleggsløp samt å stryke løp.

4. Organisering av konkurransen

For å få starte i løpet må hver enkelt fører være kjent på banen, og min. 2 treningsrunder må være gjennomført. Juryen kan i spesielle tilfeller avvike fra denne bestemmelsen.
For alle klasser avgjøres startposisjonen i første løp av den beste kvalifiseringstiden.
Kvalifisering er anbefalt15 min. for alle klasser. Den beste rundetid som oppnås for hver enkelt fører er tellende. Resultatene plasserer førerne i løpet, der den fører som har oppnådd beste rundetid i sin klasse starter i beste startsport. Den fører som har nest beste rundetid starter i nest beste startposisjon osv. Dersom flere førere oppnår lik tid, vil den som satte sin beste tid først, gå foran.
NBF ved RACS kan slå sammen klasser i kvalifiseringen som igjen kan føre til utvidet tid.

5.1 GT Klassene

Startposisjon i Finale 1 bestemmes av kvalifiseringstid, klassevis.
Startposisjon i Finale 2 og Finale 3 for GT klassene, bestemmes etter plassering fra foregående finale. Biler med resultat DNS, DNF eller diskvalifikasjon fra foregående finale stiller alltid bak biler med godkjent plassering. Startposisjon i klasser med inntil 10 startende snus de 4 beste.
Startposisjon for klasser med over 10 startende snus de 6 beste. Det er antall startende i Finale 2 og Finale 3 som avgjør startposisjonen. Det skal være minimum 3 billengder avstand mellom klassene ved start der flere klasser kjører sammen.
GT klassene kjører 3 sprintfinaler, antall runder beskrives i tilleggsreglene.
Klassene har rullende start. Bilene skal ligge i to rekker med max avstand 2 billengder. For klassene GT+, GT1 og GT2 skal det kjøres 2 oppvarmingsrunder før start. Det kan benyttes to-trinns start ved behov i finalene.

5.2 Formula Basic

For NM klasse 6, Formula Basic, vil resultat av løp 1 avgjøre startrekkefølge i løp 2, hvor vinneren får startposisjon 1, nr to får startposisjon 2, osv. Klassen har rullende start.
Norgesmesterskapet for NM klasse 6, Formula Basic, kjøres på sesongens siste løp, der finale 1 bestemmer startspor for finale 2 som er NM.

5.3 Seven racing /Roofless Sportscar Racing

For NM klasse 7 Seven Racing /Roofless Sportscar Racing, avgjøres startrekkefølgen for det andre løp av plassering i første løp, og startrekkefølgen for de 6 beste snus, mens de resterende starter etter beste rundetid.
Klassen har stående start.
Klassen beregner NM poeng etter punkt 11.4.

5.4 Historisk Racing

Historisk Racing kjører etter FIA Appendix K reglement. Dette reglement oppdateres årlig av FIA. (se http://historicdb.fia.com). Det kan kjøres løp med biler fra periode E (47-61), F (62-65), G (66-71), H (72-76), I (77-81) og J1 (82-85) og J2 (86-91). Biler med åpne hjul kan ikke benyttes. Innenfor hver periode kan biler bygget etter reglement for Gr.1 – Gr.5 kjøre, samt prototype, men merk at kun Gr.1-Gr.4 teller i NM. Gruppe B biler spesifikt i App K pkt 7.4.1, kan ikke delta.
NM klassene 8, 9 og 10 Historisk Racing, kjører delte heat etter følgende klasseinndeling;
NM-Klasse 8: Historisk Racing periode E og F
NM-Klasse 9: Historisk Racing periode G
NM-Klasse 10: Historisk Racing periode H, I, J1 og J2

Utøvere som ikke har kjørt Historisk tidligere, eller som vil teste bil uten HTP i historisk racing, kan kjøre inntil 2 løpshelger, uten premiering i løpet og NM. En forutsetning for å kjøre slike prøveløp er at HRN har utstedt prøveløps dokument. En bil uten HTP kan ikke kjøre flere enn 2 slike løpshelger i sesongen. Biler med innsendte HTP søknad iht NBF/FIA prosedyre premieres på løpene. Søknaden ansees levert når gebyr for prosessen er registrert hos NBF. NM poeng gis kun til biler med godkjent og gyldig HTP.

Dersom det er under 8 startene i hver NM klasse, kan klasser slås sammen til ett heat. Startposisjon i finale 1 bestemmes av tiden satt under tidstrening, startposisjon i finale 2 bestemmes av plasseringen i finale 1 i de respektive klasser. Klassene har rullende start. Bilene skal ligge i to rekker med max avstand 2 billengder.

Dersom klasse 8 og klasse 9 kjører i samme heat skal det være markert avstand mellom klassene. Klasse 8 starter bak og det er ikke tillatt med forbikjøring før startlinje er passert.

Der norske klasser kjører sammen med skandinaviske klasser i felles løp, gjelder løpsreglene i arrangørlandet (dvs. startoppstilling, løpslengde mm.).

6. Løpsleder og Jury

Juryen kan delegere myndighet til Løpsleder for å kunne gi tidsstraff på inntil 10 sekunder for brudd på reglene som nevnt i punkt 6.1.  Juryen kan gi tilleggsstraff utover løpsleders beslutning.

Svart flagg besluttes av Løpsleder alene.

Dersom NBF har oppnevnt Race Director, vil denne automatisk overta Løpsleders myndighet som beskrevet nedenfor.

Samspillet mellom Jury og løpsleder er viktig og deres kommunikasjon før under og etter løpet må foregå på raskest og sikrest mulig måte.

6.1 Løpsleder:

De generelle bestemmelser i (NSR) gjelder for Løpsleders plikter og rettigheter. I tillegg gjelder dette under forutsetning av at myndighet er gitt av juryen:

  1. Advarsel flagg gis for mindre foreteelser. Eks sporskifte, uroligheter i startfelt, mindre alvorlig tyvstart, usportslig kjøring. (Svart /hvit diagonalt flagg sammen med startnr, krever ikke kjøring til pitlane)
    – Advarsel flagg skal føre til muntlig tilbakemelding til gjeldende fører etter målgang. Advarsel flagg skal protokollføres og henges opp etter fullført dag/løp.
  2. Tidsstraff 5 sekunder og inntil 10 sekunder straff for middels foreteelser. Eks Tyvstart, repeterende usportslig kjøring, aktiv sperring, bevist kjøring utenfor banens begrensning.
    Straffen skal vises med tavle med startnummer og gitt tillegg. Straffen meddeles også fører umiddelbart etter målgang.
    – Straffen skal protokollføres og henges opp etter løp.

3. Svart Flagg gis for grove foreteelser. Eks Påkjørsler, farlig opptreden på banen. Repeterende
kjøring utenfor banens begrensning. Grov tyvstart. Staffen meddeles i pitlane. (Svart flagg
med startnr, krever innkjøring til pitlane ved første passering)
– Svart flagg kan benyttes der det er besluttet Stop and Go straff.
– Svart flagg skal protokollføres og henges opp etter løpet/heatet.

6.2 Jury

Jury og Løpsleder skal ha fortløpende kommunikasjon. Eget samband skal være tilgjengelig. Juryen kan behandle sakene underveis i løpet. Ingen endring på juryens ileggelse av staffer eller oppgaver iht NSR.

7. Startsignal

Start skjer ved lyssignal. Tyvstart medfører tidstillegg (se punktene 6.1.2 og 6.1.3).

7.1 Start

Det kan bli aktuelt å starte heat med flere klasser med markert avstand mellom klassene. Opplyses på førermøte før første finale.

8. Tidtaking

Tidtaking skal skje elektronisk og med 1/1000 sek. nøyaktighet. Det skal tas manuelle reservetider. Ved brudd i tidtakersystemet skal startrekkefølgen for det første løpet trekkes, og startrekkefølgen for det andre løpet bestemmes av resultatene i Race 1.

9. Teknisk kontroll

Teknisk sikkerhetskontroll må foretas før enhver trening. Vektkontroll, høydemåling og evt andre påkrevde kontroller må være utført før tidstrening. Det er førers ansvar å sørge for påkrevd kontroll før han starter kjøringen. Teknisk etterkontroll kan også foretas under- og etter konkurransen.
Dersom teknisk etterkontroll viser avvik i forhold til rett innklassing kan dette føre til diskvalifikasjon. Støykontroll skal gjøres iht §303, på saktegående motorer skal støyen måles på 60% av max turtall begrenset oppad til 4500rpm.
Teknisk kontroll kan foretas på hver enkelt deltagers depotplass, eller på arrangørens angitte område. Ved dobbeltløp som går på samme dag, vil det ikke være parc fermè etter det første løpet. Teknisk kontrollør skal sende inn kontrollrapport, vektskjema og etterkontrollrapport til NBF etter løpet.

9.1 Startnummer

Alle biler skal være utstyrt med startnummer med tydelige tall og bokstaver iht §300 eller klassens respektive reglement. Startnr skal ikke være en del av bilens fargedesign men svart på hvit bunn eller hvit på svart bunn. Plasseringen av skal være som på eksempel tegningene under.
A= Startnr
B= Klasse tilhørighet (eks GT1, GT2, GT3, GT4, GT5)
C= Klasse tilhørighet (eks GT1, GT2, GT3, GT4, GT5), alternativ plassering er bakrute øverst i venstre hjørnet.
Dette er å anse som et minimum.
For Historisk racing henvises til FIA. APP K
GT1 skal ha startnr som slutter på 1 (1,11,21,101,111 etc)
GT2 skal ha startnr som slutter på 2 (2,12,22,102,112 etc)
GT3 skal ha startnr som slutter på 3 (3,13,23,103,113 etc)
GT4 skal ha startnr som slutter på 4 (4,14,24,104,114 etc)
GT5 skal ha startnr som slutter på 5 (5,15,25,105,115 etc)
GT+ skal ha startnr som slutter på 0 (10,20,100,110 etc)
For info og tildeling av nye nr ta kontakt med Racing NM på mail helen.thorgersen@bilsport.no
Andre klasser, ta kontakt med klasse-eier.

             


10. Dekk

Hver klasses regelverk bestemmer antall dekk. I klasser med dekkbegrensing eller enhetsdekk skal disse merkes og kontrolleres iht. klassereglementet. Regndekk er unntatt fra bestemmelsen om antall og merking. Med regndekk forstås dekk som er konstruert for bruk på våt bane og som har en kontaktflate som er mindre enn 75% av kontaktflaten til et slick i tilsvarende størrelse.

I GT klassene er det ikke tillatt å benytte spesielle dekk i kvalifiseringen (dekk med særlig myk gummiblanding), dersom disse ikke også benyttes i minst en av finaleomgangene.
Dekkvarmer er ikke tillatt.
“Wet-race”.
Regndekk kan fritt benyttes når løpsleder har erklært “wet-race”.

11. Poengberegning

Deltakere som er kvalifisert og står oppført på startlisten får 2 poeng pr løp selv om løpene ikke kan fullføres. Ved betegnelsen DNS på resultatlista vil man ikke få 2 poeng.

11.1 NM/NC Klasser

For NM klassene 1, 2, 4, 5 (GT), 6 (Formel Basic), 7 (Seven/RSR) og NC klassen 6, gis poeng som følger:
Det gis NM poeng etter deltakerens plassering ved målgang og også til de førere som har fullført 80% av klassevinnerens kjørte distanse. (DNF før fulførte 80% vil ikke føre til poeng)

Her brukes følgende skala:
20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 slik at nr.1 får 20 poeng osv.

11.1.1 Deltakerpoeng

Det gis 2 poeng for hver deltaker inntil 5 i de respektive klasser slik at det kan oppnås max 10 poeng til de deltakere som kvalifiserer seg til poeng i punkt 11.1.

11.2 NM Klasse 8, 9 og 10

Kun biler med angitt kategori Touring, Competition Touring, GT og GTS med gyldig HTP kan få NM poeng.
For NM klassene 8, 9 og 10 gis poeng som følger:

1) Deltakerens plassering ved målgang og også til de førere som har fullført 80%
av race distansen til vinner, klassevis.
Her brukes skala 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 slik at vinner får 20 poeng osv.

2) Det konkurreres om samme mesterskap i flere volumklasser og det gis 2 bonuspoeng for hver deltaker inntil 5 i respektiv volumklasse slik at det kan oppnås maks 10 bonuspoeng til de deltakere som kvalifiserer til poeng i henhold til punkt 1) over. Samtlige som enten har kjørt kvalifisering eller stilt til start i finale får 2 poeng.
Dvs vinner kan maksimum oppnå 32 poeng.
Samtlige passert startlinje i kvalifisering eller finale lørdag, får 2 poeng i lørdagens finale. Å ha passert startlinje i lørdagens finale eller søndagens finale, gir 2 poeng i søndagens finale.

For periode G og H gis det nasjonal dispensasjon for å kunne benytte 13″ felger på biler som er homologert med max 12″ felger. Disse biler skal benytte felgbredde som FIA homologert i 12″.
Det vil si at for Mini skal felgbredder være som FIA homologert for Cooper «S» og 1275GT. (6×13 og 7×13 er tillatt)
Det tillates ikke ombygging av bil utover hva som er tillatt i App K.

12″ felger kan fortsatt benyttes. Dekkreglene vil være uendret og det gis dispensasjon for fortsatt å benytte A048 dekk i 12″, selv om de ikke lenger er «E» merket.

Alle biler skal ha stoler som er FIA-godkjente. Det er ikke tillatt å foreta endringer på slike stoler. Gyldighetstiden er ut 10. kalenderåret regnet fra stolens produksjonsdato.

I NM klasse 8 sanker disse NM poeng hver for seg:
– E og F inntil 1150 ccm
– E og F 1151-1300 ccm
– E og F STD 1301-2500 ccm
– E og F STD over 2500
– F-GT over 1300 ccm.

I NM klasse 9 sanker disse NM poeng hver for seg:
– G inntil 1150 ccm
– G 1151-1300 ccm
– G 2V 1301-2500 ccm
– G 4V, G over 2500 samt wankel

I NM klasse 10 sanker disse NM poeng hver for seg:
– H-I 4V u/1600ccm, H-I 2V u/2500 ccm
– H-I 4 V o/1600ccm, H-I o/2500 samt wankel
– J1 og J2 Gruppe A og Gruppe N. Touring og GT biler. 1/1-1982 til 31/12-1990.

*Intensjonen er at J1 og J2 engang i fremtiden vurderes delt opp i hver sin undergruppe, når det er nok deltagende biler på banen i disse periodene.

11.3 Shortcar

NM-poeng i Shortcar Extreme tildeles i henhold til spesialreglementet for Shortcar Extreme.
NM klasse 5 for Shortcar Bandit, se eget reglement.

11.4 Seven/RSR

1) Deltakerens plassering ved målgang og også til de førere som har fullført 80%
av race distansen til vinner, klassevis.
Her brukes skala 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 slik at vinner får 20 poeng osv.

2) Det konkurreres om samme mesterskap i to klasser og det gis 2 bonuspoeng for hver deltaker inntil 5 i respektiv klasse slik at det kan oppnås maks 10 bonuspoeng til de deltakere som kvalifiserer til poeng i henhold til punkt 1) over. Samtlige som enten har kjørt kvalifisering eller stilt til start i finale1 får 2 poeng.
Dvs vinner kan maksimum oppnå 32 poeng.
For Finale 2 gis det 2 deltager poeng for å passere startlinjen.

11.5 Poengberegning generelt

Poengberegningen foretas av NBF ved RACS. Den fører som oppnår høyest poengsum i sin NM/NC klasse blir Norgesmester.

Ved poenglikhet mellom to eller flere førere avgjøres rekkefølgen på grunnlag av deltakerens tellende løp, gjennom antall seire, andreplasser osv. Er det fortsatt likhet, skal resultatet fra siste tellende NM runde være avgjørende, evt. nest siste osv. Løp der deltager har blitt idømt diskvalifikasjon (DQ) kan ikke strykes i mesterskapssammendraget.

12. Mesterskapspremier

NBFs mesterskapsmedaljer tildeles de tre deltagerne som har oppnådd høyest poengsum sammenlagt i sine respektive klasser. Medaljene deles ut under NBFs premieutdeling. Det utdeles dessuten laurbærkrans til NM-vinnerne i de respektive klassene. Sistnevnte bekostes av NBF v/Racingseksjonen og deles ut under premieutdelingen på det siste løpet.

13. Protester

Protester leveres stevnets jury innen oppsatt frister i Generelle bestemmelser art. 13.
Poengberegningen for NM foretas av NBF ved RACS. Poengberegningen skjer først etter at evt. protester/appeller er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på beregningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i NSR art.15.

14. Juryoppnevnelse

NBF oppnevner juryleder og ett av jurymedlemmene. Arrangøren oppnevner ett jurymedlem.

15. GT klassene

GT klassene blir delt etter antall biler tilgjengelig. GT+, GT1, GT2 og GT3 kan kjøre sammen om nødvendig. GT3, GT4 og GT5 kan også kjøre sammen. Inndelingen skal synliggjøres i tidskjema/tilleggsreglene. Bilene skal ha merking som angir klasse, og siste siffer i startnummer skal slutte på klassenummer.

For GT-klassene er det som tidligere beskrevet, et overordnet mål at klassene innbyrdes tilstrebes å ha jevn og underholdende racing. Løpende oppgradering av teknisk reglement søker å ta hensyn til dette.
Det er ikke ønskelig at det spekuleres i å tøye reglementet til egen fordel og slik at det blir for store variasjoner i potensiale mellom bilene i respektive klasser. NBF/Racingseksjonen vil følge opp med stikkprøver og vil forbeholde seg retten til å benytte vekttillegg og eventuelle andre tiltak dersom det er åpenbart at en bil ligger utenfor klassens konkurransenivå.

16. Kjøredisiplin

Usportslig kjøring, gjentatt platekontakt med samme fører involvert og bevisst aggressiv kjørestil i feltet vil føre til straff.Dersom bemyndiget av juryen, kan Løpsleder gi inntil 10 sekund tidstillegg for brudd på kjøredisiplinen.  Juryen kan beslutte annen straff om forholdet ansees grovere.

Gjentatt kjøring på innside av ”kurbs” med resultat at det trekkes støv og sand inn på banen kan straffes med ”stop and go” eller tidstillegg uten nærmere varsel til fører.
Det vises for øvrig til NSR §§240,  268 og 270, samt tilleggsregler for hver konkurranse.

17. Strykninger av løp

Løp der man oppnår diskvalifikasjon (DQ) kan ikke strykes fra poengberegning for NM eller NC.
Løp fra finalehelg med 0 poeng, kan ikke strykes. Dette med unntak for GT-klassene.
GT: Har 15 finaler hvorav 3 finaler skal strykes i NM sesongen, 12 finaler er tellende.
Historisk: Har 4 løpshelger av 8 finaler hvorav 2 finaler skal strykes i NM sesongen, 6 finaler er tellende.
Formula Basic: Har NC over 6 helger, totalt 12 finaler.  Det skal strykes en løpshelg utenfor Norge. NM avvikles søndag 8. September.
Seven har NM over 4 helger, totalt 8 finaler der 8 er tellende.
GT5: Har 15 finaler hvorav 3 finaler skal strykes i NM sesongen, 12 finaler er tellende.

Dersom antall løp eller finaler ihht terminliste avvikes av årsaker som ikke er forutsigbare vil NBF ved RACS kunne endre tellende løp/finaler.

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.