§ 910 Spesialreglement for Terrengtouring 2019

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Terrengtouring-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Formål

Terreng Touring er en ferdighets konkurranse i terreng kjøring med firehjuls drevet kjøretøy.
Bedømming av konkurransen kommer frem i tilleggsreglene. Bedømming på tid er ikke tillatt.
Formålet med konkurransen er å teste deltagerne ferdighet i å kontrollere sitt kjøretøy i vanskelig terreng.

2. Gjennomføring

All kjøring med uregistrerte biler skal foregå på avgrensede områder som er sperret for øvrig ferdsel.  Arrangement med kun registrerte biler kan inneholde transport på offentlig vei.
Det skal legges vekt på at kjøringen foregår på en trygg måte og faren for velt eller skader på bil skal være minimal. Det tillates ikke å benytte seksjoner for Biltrial.

Konkurranse
I Tillegg til arrangørlisens og banelisens utstedt av NBF, skal skriftlig tillatelse fra grunneier og varsel til politimyndighet foreligge for et hvert arrangement. Arrangementet overvåkes av NBF- autoriserte jury.

Trening
Se §269. i tillegg til treningslisens og banelisens utstedt av NBF, skal skriftlig tillatelse fra grunneier og varsel til politimyndighet foreligge for et hvert arrangement. Arrangementet overvåkes av treningsansvarlig med teoretisk kompetanse tilsvarende løpsleder og teknisk kontrollør Offroad.

3. Klasse inndeling

Dette defineres i tilleggsreglene.

4. Deltager

Senior klasse: fra fylte 18 år. Førekortkrav. Fører skal ha gyldig lisens for Biltrial / TerrengTouring Familielisens. Se Generelle bestemmelser 9. Anmeldere og førere.

Junior: Som fører kan man delta i juniorklassen fra og med året man fyller 16år, til og med det året man fyller 18 år med gyldig årslisens for Biltrial /TerrengTouring junior.
Før deltakelse må trafikalt grunnkurs være fullført, og ledsager må innestå for at fører innehar grunnleggende kjøreferdighet og kjennskap til den aktuelle bil. Ledsager må ha fylt 25 år, ha gyldig førerrett for bil og ha hatt slik førerrett uavbrutt de siste 5år før løpet.
Ledsager skal ha gyldig årslisens for Biltrial / TerrengTouring Familielisens.
Dersom fører/ledsager ikke er eier av kjøretøyet, må det ved påmelding fremlegges skriftlig tillatelse fra eier for benyttelse av kjøretøyet.
Passasjer: fra fylte 3 år med gyldig lisens for Terreng Touring junior/familie. Passasjer skal være sikret etter vegtrafikklovens bestemmelser.

5. Kjøretøy

Kjøretøyet skal være firehjulsdrevet og tilfredsstille krav i Teknisk reglement for TT. Uregistrerte kjøretøy skal ha gyldig vognlisens for Biltrial, engangslisens kan løses hos arrangør.

6. Registrering / Teknisk Kontroll

Før kjøring på området skal alle deltagere registreres med navn, førerkort- eller lisensnummer samt kjøretøyets registrerings- eller lisensnummer.
Alle deltagende kjøretøy skal også fremstilles for teknisk kontroll før kjøring på området. 

6.1.Førermøte

Før start holdes et obligatorisk førermøte hvor fører skal være tilstede. Førere og ledsagere som ikke deltar i førermøte, kan av juryen diskvalifiseres fra start. Etter opprop, gis deltagerne nødvendig informasjon som ikke fremgår av innbydelsen.

6.2 Sikkerhetsbestemmelser

Se §900 punkt 4

7. Avvikling

Avvikling kommer frem av tilleggsreglene.
Forslag til gjennomføring:
Terreng Touring kan gjennomføres i form av enkle ferdighetsprøver som; presisjonskjøring gjennom trange porter tilpasset bilens bredde, kjøring med et hjulsett på en stokk eller lignende, rygging gjennom en enkel hinderbane, saktekjøring opp en glatt, ulendt bakke. Under konkurranse tillates det kun å ha en passasjer i bilen, fører og passasjer skal benytte hjelm.

7.1 Under konkurranse

Tillates det kun å ha en passasjer i bilen, fører og passasjer skal benytte hjelm.
Arrangørlisens for Ferdighetsløp må være tegnet når Terreng Touring kjøres som konkurranse, i andre tilfeller skal treningsforsikring være tegnet.
Seksjonene som benyttes til konkurranse skal være av en slik art at det foreligger minimal veltefare eller skade på bil. Det tillates ikke å benytte seksjoner for Biltrial.

 7.2 Bedømming

Bedømming kommer frem av tilleggsreglene.

Forslag til bedømming:
Seksjonen påbegynnes når fører er klar og fakta dommer gir tegn, tiden starter når bilen bryter startlinjen.   Deltakeren er under bedømming inntil hele bilen er ute av seksjonen.
Prikkbelastning kan legges til grunn for bedømmingen etter følgende regler:

Rygging: 3 prikker
Rygg idømmes og defineres slik: rygge er når bilen kjører/ruller bakover, sklir bakover (10cm eller mer) eller hjulene har drift bakover. Om en bil rygger, stopper og gjenopptar ryggingen, regnes dette som 1 rygg.
Ekstra rygg regnes når bilen har hatt en bevegelse fremover i mellomtiden.

Berøring av poengsport: 5 prikker
Dømmes dersom fører, passasjer eller en del av kjøretøyet berører portens pinner. (Gjelder ikke ved indirekte berøring forårsaket av sand, stein, stokk eller lignende).

Berøring av merkebånd: 5 prikker
Berøring av merkebånd/siktelinjer/pinne/ eller tre for merkebånd straffes med 5 prikker.(Gjelder ikke ved indirekte berøring forårsaket av sand, stein, stokk eller lignende).

Nedkjøring av port, pinne eller tre med merkebånd: 25 prikker
Nedkjørt port defineres som følgende:
–           Når en port / pinne berører bakken med minimum 2 punkter
–           Når en port / pinne er kjørt over med 1 hjul eller flere, eller 1 hjul er på utsiden av porten
–           Når en port / pinne er synlig brukket
Minimum 1 hjul må være på innsiden av porten for å få godkjent passering.

Ikke passert port: 50 prikker
For alle porter som ikke passeres på godkjent måte idømmes 50 prikker (også for start og mål). Det skal ikke idømmes prikker for berøring eller knekking i porter som ikke blir godkjent.

Brutt seksjon
Dersom en seksjon ikke er korrekt gjennomført, regnes denne som brutt.
Definisjon på ikke korrekt gjennomført er:

 1. a) Dersom en fører påbegynner seksjon før starttegn er gitt
  b) Påbegynner kjøring uten at hjelm og sikkerhetsbelter er korrekt fastspent
  c) En fører gir tegn til at han gir opp
 2. d) Seksjonen kan ikke fullføres uten hjelp fra andre
  e) Hele bilen har ikke passert målskiltet/målporten
 3. f) Hele bilen er på utsiden av merkebåndet
 4. g) Startportens linje brytes etter at bilen har forlatt denne
 5. h) Fører eller co-driver løsner på personlig sikkerhetsutstyr
 6. i) Brutt merkebånd. (Gjelder ikke indirekte berøring)
 7. j) Fører eller co-driver berører merkebåndet med hender eller utstyr
 8. k) Overskredet angitt maksimal tid
 9. i) Dersom en del av bilen berører en allerede passert port. Bryter linjen mellom eller berører pinnene i en allerede passert port.
 10. m) Dersom man kjører portene i feil rekkefølge.

ikke til start: 500 prikker
Deltager som ikke starter i en seksjon idømmes 500 prikker for den gjeldende seksjon.

8. Resultat

Den samlede prikkbelastning eller etter tilleggsregler danner grunnlaget for resultatlisten.

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.