§ 960 Reglement for Norgescup Formula Offroad 2019

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Norgescup-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Innbydelse

Det arrangeres individuell Norgescup for førere i Formula Offroad.  I tillegg til Generelle bestemmelser, Offroad reglementet og tilleggsregler for den enkelte konkurranse, gjelder disse regler.  Innbydelser skal være tilgjengelig på arrangørens hjemmeside minst 4 uker før konkurransen. Påmelding skal skje skriftlig minimum 10 dager før konkurransen.  Dersom etter anmelding tillates, skal dette tydelig fremgå av løpets tilleggsregler.  Startliste skal være tilgjengelig på arrangørens hjemmeside minimum 5 dager før konkurransen.  Arrangøren har rett til å avlyse løpet dersom færre enn 12 deltagere er påmeldt ved påmeldingsfristens utløp. Avlyses arrangementet, skal de påmeldte deltagerne varsles om dette minst 5 dager før konkurransen skulle vært avholdt.

2. Deltakere

Norgescupen er åpen for alle førere med gyldig førerlisens for Offroad Racing og førere fra samtlige ASN tilsluttet FIA NEZ kan delta, og ta poengmen utenlandske kan ikke ta poeng. En fører regnes som deltaker når startavgift er betalt og dokument- og kjøretøykontroll er gjennomført. Utenlandske deltagere skal ha starttillatelse fra eget forbund.

3. Klasser

Det tildeles NC poeng i 2 klasser:

Klasse 1 Modified

Klasse 2 Unlimited.

Se teknisk reglement §925 for klasseinndeling. Seksjonen gjennomgår etter endt sesong status for de enkelte klassene og tildeler status for påfølgende år. Se Generelle bestemmelser 2.3.5c.
Arrangør står fritt til invitere alle klasser iht § 915.

4. Baner

Hver konkurranse skal bestå av 6 til 8 seksjoner.
Arrangøren står fritt til å kjøre inntil halvparten av seksjonene som tidsbaner.
Testbane skal være tilgjengelig under hele løpet, lengde 25 – 100 m

5. Premiering

Alle rundene er tellende for resultatet og ingen runder strykes.
NBF har anledning til å oppnevne tilleggs løp og/eller stryke oppsatte løp.
De tre som har oppnådd flest poeng sammenlagt i hver klasse premieres med NBFs medaljer.
For å bli premiert, må det i snitt ha vært minimum 7 deltagere i klassen.

6. Poengberegning

Poengberegning foretas av NBF og tildeles etter følgende skala: 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1,
slik at nr. 1 får 10 poeng og nr. 8 får 1 poeng.
Ved poenglikhet mellom to eller flere førere, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av antall 1. plasser, 2. plasser osv.  Kan deltakerne fortsatt ikke skilles, teller resultatet i den avsluttende konkurransen, den nest siste konkurransen osv.  Den offisielle resultatlisten for Norgescup i Formula Offroad vil bli offentliggjort på www.bilsport.no

7. Premiering

De tre som har oppnådd flest poeng sammenlagt i hver klasse premieres med NBFs medaljer.

8. Protester og Appeller

Se Generelle bestemmelser Art 13 og 15.

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.