§ 614 Generelle Tekniske Bestemmelser Dragrace (2019)

§614 Generelle tekniske bestemmelser Dragrace

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Generelt
Dersom klasseregler spesifiserer andre krav enn §614 er det klassereglene som gjelder.

1. Motor

1.1 Kjølesystem

Alt kjølesystem/radiator skal være montert på original plass i biler med karosseri.
Frontmotor-dragstere skal ha kjølesystemet plassert foran motoren.
For bakmotor-dragstere er plassering fri, med ved radiator montert foran motor, skal det være en deflektorplate som dekker fra rammerør til rammerør og opp til toppen av veltebøylen.
Se §614 4.3 deflektorplate. Kjølevæske med glykol er forbudt.

1.2 Motor

For klassene med ET raskere enn 10,99 sek. er det obligatorisk med en fabrikkprodusert vibrasjonsdemper for veivaksel som oppfyller kravene til harmonic balancer SFI Spec 18.1.
I gruppene med ET raskere en 10,99 sek. med manuell gearkasse, skal et ekstra motorfeste finnes som fungerer slik, at bakre del av motoren ikke faller ned ved evt. clutch/svinghjuls havari. Alternativt motor, Elektrisk.
Maksimum høyde på elektrisk motors utgående aksling er 914 med mer på OEM «trukcs», øvrige 610mm. Biler hvor den elektriske motoren er åpen skal ha ett skjold i minimum 0,6mm stål, 0,8 mm aluminium eller 3mm Lexan. Svinghjul og clutch skal være i henhold til SFI Spec 1.1 eller 1.2 (2-skive maksimum) på alle biler som kjører 11,49 (7,35) og raskere. Svinghjuls hus skal være i henhold til SFI 6.1, 6.2 eller 6.3 på alle biler som kjører 11,49 (7,35) og raskere.
Dersom den elektriske motoren er åpen for omgivelsene(åpen motorramme, børsteluker, ventilasjonsåpninger el.) skal det være installert ett skjold i minimum 0,6mm stål/0,8mm aluminium som dekker motoren i 360 grader og som er i stand til å beskytte mot flyende kommutatordeler, smeltet kobber, plasma etc. dersom motoren skulle overbelastes. En motorplate i 6mm stål eller 12mm aluminium kan benyttes til å forbinde el-motor med konvensjonelle clutch/girkasser.
Elektriske biler skal ha beskyttelse for føreren mot el-motor overbelastning, flygende kommutatordeler, smeltet kobber, eksploderende batterier og elektrolytt sprut.

1.3 Eksossystem

Alle biler skal være utstyrt med et system som leder eksosen ut av karosseriet bakover, bort fra fører, bensintank og dekk. Separate rør fra hver sylinder skal festes sammen på en slik måte at de ikke kan løsne under løpet. Fleksible rør av metall er tillatt, max lengde 500mm

1.4 Flammebeskytter

Forgassere skal i de tilfeller hvor de stikker opp over panseret eller om panser ikke finnes, være utstyrt med flammebeskytter eller trakt av metall for å forhindre at drivstoffet dras ut i luftstrømmen og blåser mot føreren.

1.5 Drivstoffsystem

Plassering.
Alle tanker, rør, slanger, ventiler og pumper skal plasseres utenfor førerplass/coupe men innenfor ramme rør og chassis. Alle tanker skal være montert utenfor førerplass, og isolert fra denne med en brannvegg som helt forhindrer at drivstoff kan lekke inn.
Tanker.
Drivstoff-tanker plassert utenfor chassi og ramme skal være montert i en ramme av stålrør.
Denne skal være konstruert av rør med minimum 11/4“ diameter og 0.065“ tykkelse av crom moly kvalitet eller 0,118” tykkelse i mild steel.
Tanken skal være utstyrt med tett lokk og utlufting utenfor karosseriet med en anordning som hindrer lekkasje ved eventuelt velt.
Dersom tanker av type fuel cells anvendes, skal denne være beskyttet med metall dersom den stikker utenfor karosseriet eller under gulvet i bagasjerommet. Beskyttelsen kan være laget av 0.6 mm stål eller 0.8 mm. aluminium. Alle ikke-metalliske tanker eller fuel cells skal være jordet til rammen. Fuel cell anbefales lik FIA standard eller SFI spec 28.1.
Rør og slanger.
Alle ikke originale drivstoffrør skal være av metall, metallomspunnede slanger eller aramid/kevlar slanger akseptert av FIA/NHRA.
Mellom ramme og motor tillates maksimum 12” fuel slange som ikke er metallomspunnet.
Dersom rør er trukket i umiddelbar nærhet av svinghjulet, skal disse være innkapslet i ett 16” langt stålrør med minimum 1/8” tykkelse og godt festet.
I de tilfeller der drivstoffrør passerer i nærheten av kompressordrift, skal røret være innkapslet i et stålrør.
Drivstoffrør/slanger får ikke gå i kardangtunnel.

Pumper/ventiler.
Biler med ikke OEM mekaniske pumper eller innsprøytning, skal ha en hurtigvirkende avstengningsventil som er montert på hovedrøret mellom tank og forgasser/injektor. Denne skal være lett tilgjengelig fra førerplassen. Elektriske drivstoffpumper får bare virke med tenningsbryter i posisjon ”PÅ”

Dersom en fossilt drevet bil er konvertert til elektrisk drift skal rør, pumper og tank/beholdere fra det opprinnelige drivstoffsystemt fjernes helt.

El-bil batterier skal være sikkert montert utenfor fører rommet. Batteriene skal monteres slik at festene tåler en kraft på 4 x batterienes vekt vertikalt og 8 x batterienes vekt horisontalt, og ethvert batteri/batteri pakke må installeres med bolter/stropper som står i forhold til dets vekt. På biler uten skjermer (dragsters, altereds ol.) skal batterienes topp være under topp av hjul. Batteriene kan ikke installeres utenfor karosseriets linjer på biler med konvensjonelt karosseri, med unntak av OEM. Batterier må være fullstendig isolert fra fører rommet. Alle biler med åpent karosseri må benytte AGM, Li-ion eller forseglede ventillerte NICAD batterier. Drivmotor og høyeffekt strømkabler kan ikke være i fører rommet. Ledninger til instrumentering er tillatt i fører rommet. Alle kabler til drivmotoren må være isolert fra chassis/karrosseri.

Biler som er konvertert til elektrisk drift kan ikke benyttes til Street Legal uansett gruppe.

1.6 Drivstoff

Ved bruk av bensin, er NHRAs normer for “Racing-gas” gjeldende.
Miljøbensin E85 er tillatt.
Diesel er tillatt.
Ved bruk av metanol, er NHRAs normer gjeldende
“Water-injection” er tillatt.
Ved bruk av fossilt drivstoff anbefales bruk av den mest miljøvennlige typen.
Alle metoder for å kjøle eller oppvarme drivstoff i bilen, er forbudt.
EL- drevet bil  AGM, L-ion eller forseglede ventilerte NICAD batterier
Bruk av Propylenoxid, Hydrazin og tilsvareende stoffer er forbudt. Ved bruk av Nitrometan kreves egen lisens fra NBF.

1.7 Væskeoverflod

Alle biler med noen form for væskeoverflod fra kjølesystemet som kan spilles på banen, skal ha en oppsamlingsbeholder på min. 0,5 liter som forhindrer at dette skjer. Beholderen skal tømmes før hvert heat og søl/lekkasje fra denne skal medføre diskvalifikasjon fra gjeldende heat.

1.8 Lystgass

I de grupper hvor lystgass er tillatt gjelder følgende:
Flasken skal være merket med minimum DOT – 1800 pound og være identifisert som Nitrous Oxide. Den skal være godt festet til rammen eller gulvet. Det skal være god ventilasjon. Flasken skal ikke monteres i motorrom. Dersom flasken er montert i nærhet av førerplass skal den være utstyrt med en sikkerhetsventil som har en utluftning på utsiden av kjøretøy. Alle slanger skal tåle min. 3000 PSI.
Lystgassens elektriske system skal være separert fra bilens øvrige elektriske system koblet via reléer. Tenning- og startbrytere skal være adskilte, og avstengningsventilen skal være merket “kill NOS”. Systemet skal bare kunne aktiveres ved fullt gasspådrag. Solenoidene skal være produsentens originale til systemet.
En “pressure safety switch” skal bryte lystgasstilførselen ved trykkfeil i bensinsystemet. Bak på bilen skal det finnes en hovedbryter for avstenging av lystgassanlegget.

Bilen skal være påført varselskilt for “gass under trykk”.                                 
Se § 614 9.5
Hvit firkant med rød ramme og sort flaske, samt FIAs varselskilt
for NOS, grønn firkant med hvit tekst og ramme.

Oppvarming av flaskene er kun tillatt ved bruk
av originale varmebelter fra systemets produsent.
Etter 1/1-2018 skal lystgasssystemets mateledning kunne fjernstenges fra førerplass. Når lystgass benyttes skal fører ha integralhjelm med brannsikkert visir.

1.9 Oljesystem

Ingen del av oljesystemet er tillatt i førerrom eller utenfor chassiset. Oljetrykksmåler med stålrør eller metallomspunnet slange er tillatt i coupèen. Kunststoffslange fra leverandør av instrument er tillatt. Alle slangetilkoblinger til oljesystemet skal være med skrudde koblinger. Slangeklemme er IKKE tillatt.

1.10 Overlading

Kompressor og turbo er tillatt. Intercooler er tillatt, kan kjøles med luft eller væske.
Se reglement for de enkelte grupper/klasser.

Biler som har kompressor må utstyres med en beskyttelseskåpe over drivningen av min. 1,5 mm tykk stålplate eller 2,5 mm aluminiumsplate, fast montert i motor eller i rammen.
Ved reimdrift skal drivstoffslanger og oljeledninger som passerer reimdriften være innkapslet i stålrør.
Se klasseregler for tillat kompressortype. Maks tillatt overdrivning 70%. Variabel drivning av kompressor er ikke tillatt. Kompressor skal monteres til innsuget med aluminiumsbolter.
Det er tillatt å montere ladeluftkjøler i forer rommet når denne inneholder vann eller is.

1.11 Sikkerhetsutstyr kompressor.

For biler med Etanol og Metanol som drivstoff kreves SFI Spec 14.1 fangremmer som forhindrer kompressorløft. Disse skal oppdateres hvert 4år fra produksjonsdato.
For biler med ET raskere enn 7,50 kreves SFI 14,2
For biler med skrukompressor kreves SFI 14.21 og sprengblekk ihht SFI 23.1 i tillegg til panel i kompressor. Fangreimer skal være slik installert at når kompressor reimene strekkes fullt ut ved kompressorløft skal ikke drivstoff slanger eller rør belastes. Ventilkåper i støpt eller presset metall er obligatorisk på alle biler med kompressor som benytter metanol som drivstoff. Alle festebolter skal benyttes.
For sentrifugal kompressor kreves det ikke fangremmer.

1.12 Gasspedal

Alle biler skal ha fotbetjent gasspedal som påvirker spjeldakselen.
Det skal også monteres en stopper som hindrer at gasstagene låser spjeldet i full-gass stilling.
Det kreves også en ekstern returfjær som påvirker gasstaget, to stk. returfjærer anbefales.
Elektronisk styrt gasspjeld er tillat under forutsentning at hele originalsystemet benyttes, fra gasspedal til gasspjeld innkludert styinger.

1.13 Veivhusventilasjon

Veivhusventilasjon er obligatorisk. Biler med åpen veivhusventilasjon, skal være tilkoblet en fast montert tank med minimum volum på 1 QT / 1 liter. Tanken skal være konstruert med skillevegger som forhindrer at olje som kommer inn på tanken ikke kan søles ut på banen.
Tanken skal ha gjennomsiktig nivårør montert utvendig, dette for å kontrollere at tanken ikke inneholder væske før start. Alle slanger skal være festet til tanken med klemkoblinger, og det samme gjelder mot motor. Biler med veivhus utlufting via headers tillates under forutsetning av at det finnes en fungerende enveisventil på systemet.

1.14 Oppsamler for deler og olje.

Hver enkelt deltager plikter å sette seg inn i arrangørens miljøplan.
Alle biler med ET under 10.99 sek. skal utrustes med en innretning som effektivt samler opp deler og olje ved motor havari.
Godkjente løsninger er «bleie», alternativt ett oppsamlingskar.
Ett oppsamlingskar skal være montert mellom rammevangene og strekke seg fra foran svingningsdemper til motorplaten (svinghjuls hus).
Platen skal ha 5 cm høye karmer, og skal kun ha minimalt med hull for styrestag, montering/innfesting og trekking av rør/slanger.
En flammesikker absorpsjonsmatte skal være godt forankret i bunn av karet. Denne matten skal skiftes ved behov.
På biler med automatgir anbefales en tilsvarende løsning også under girkasse/converter.

2. Drivverk

2.1 Clutchhus sikring

Der det angis i de respektive klassereglement, skal stag eller annen innretning finnes, som forhindrer at clutchhuset forskyves bakover ved en eventuell clutch- eller svinghjuls- eksplosjon.
Minste tillatte dimensjon på staget er 22 mm (7/8«) diameter med godstykkelse på 2,1 mm (0,083”) ved bruk av chrome moly alternativ 3 mm ”mild steel”. Stagene skal festes med bolter med minimum dimensjon på 10 mm (3/8”). Bolter med hurtiglås er forbudt.

2.2 Clutch

Alle biler med unntak av de som har automatgear, skal være utstyrt med fotbetjent clutchpedal. Alle clutcher skal være i henhold til SFI. Spec. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 eller 1.5 der dette kreves. (se klasseregler). Alle pedaler skal ha et sklifritt belegg.

2.3 Kraftoverføring

I biler der føreren sitter umiddelbart ovenfor eller bak sentrum på bakakselen, skal det finnes et beskyttelsesskjold av stålplate, min. 3 mm tykk. Dette skal være forsvarlig montert. Platen skal beskytte føreren mot evt. akselbrudd/krysshavarier. Ved bruk av såkalt couplers, rette koplinger uten aksel kryss, er minimum tykkelse på bekyttelsesplate i aluminium 1.5 mm (0,63«), i denne skal det finnes en inspeksjonsluke.
Beskyttelsesplaten skal være boltet til bakaksel og clutchhus/gearkasse.
Alle biler med ET under 13.99 sek. som har fritt roterende og åpne mellomaksler, skal ha ring (bøyle 360º) laget av min. 6 mm tykk og 50 mm bred stålplate sikkert montert innenfor 150 mm fra det fremste krysset. Dette for å holde mellomakselen oppe ved evt. kryss-svikt.
Anbefales også ved bakre krysset. Når hel rørramme benyttes, kan også mellomakselringen være av rør med minimumsmålene 7/8” x 0,065” eller 22,5 x 1,7 mm. Biler med mønstrede dekk av orginal dimensjon og type (ikke gateslicks) kan delta ned til ET 11.49 (7.39) uten mellomakselring.

Åpne mellomaksler må i det området de passerer i umiddelbar nærhet av noen del av førerens kropp være helt innesluttet med min. 3 mm stålplate som er forsvarlig festet i ramme eller rammekonstruksjon. Biler med kjededrift skal ha ett kjededeksel av minimum 3mm stål/6mm aluminium som dekker toppen av kjedet ned til center av kjedets drivhjul i kjedets fulle bredde.

2.4 Svinghjul.

Svinghjul i støpejern er forbudt. Ved ET raskere enn 10.00 sek (6.40) kreves svinghjul og clutch ihht. SFI spec 1.1 eller 1.2 (max 2 lameller) For ET under 7.50sek kreves  svinghjul og clutch ihht  SFI Spec. 1.1, 1.2, 1.3 eller 1.4. Dersom det er krav til svinghjul ihht SFI spec kreves også svinghjulshus etter SFI spec.

2.5 Clutchhus og Motorplate

All form for modifisering av clutchhus som er ihht. SFI Spec 6.1 eller 6.2 er forbudt.

Biler raskere en 10,00sek (6,40sek):

Svinghjulsdeksel ihht SFI spec 6.1, 6.2, 6.3 eller 9.1

Biler med Wankelmotor:

Se 2.5.3

Biler med Boxer motor:

Se 2.5.2

På biler som har effekt under 150 hk og mønstede orginaldekk kreves ikke svinghjulsbeskyttelse. (hk = Vekt/(ET/5.825)3 for ¼ mile, 1/8 mile tider multipliseres med 1.56 før disse settes inn i formelen)

Biler med ET under 7.50:

Svinghjulsdeksel ihht SFI spec 6.1 på alle biler med svingjul og clutch ihht SFI spec 1.1 eller 1.2 (maks 2 lameller), 6.2 eller 6.3 på alle biler med mer enn 2 lameller/SFI spec 1.2/1.3/1.4, eller med lystgass eller overlading.

På alle biler hvor SFI spec 6.1 eller 6.3 svinghjulsdeksel kreves, kreves også motorplate mellom svinghjuls hus og blokk, foran svinghjulet. Denne skal være produsert i stål eller 6061-T6, 7075-T6 eller 2024-T3 Aluminium plate, minimum 3.2mm tykkelse for 6.1 spec og 5mm for 6.3 spec.

2.5.1 Svinghulsbeskyttelse Motorplate

På alle biler hvor SFI spec clutch og svinghjulsdeksel kreves, kreves også motorplate mellom svinghjuls hus og blokk, foran svinghjulet. Denne skal være produsert i stål min 5mm tykkelse Maks tykkelse 12,7mm. Alle bolter som benyttes skal være indentifiserbare mhht styrke. Alle bolter skal dras helt inn. Forsenkede bolter og umbrako bolter kan ikke benyttes.

2.5.2 Svinghjulsbeskyttelse Boxer

Biler med boxer motor som har sugemotor med bensin som drivstoff er untatt disse regler.

2.5.3 Svinghjulsbeskyttelse

For motorer hvor en SFI spec svinghjulsbeskyttelse ikke finnes må svinghjulshuset utstyres med en beskyttelse produsert fra minimum 6 mm stålplate som er sikkert festet i bilens bærende kontruksjon. Denne må omslutte clutchhuset 360°. Beskyttelsen skal ikke være boltet til motor, girkasse eller svinghjulshus og skal strekke seg minst 25mm foran og bak de roterende deler av clutch, trykkplate og svinghjul. Beskyttelsen kan være i flere deler boltet sammen med minimum 2 stk pr side 10mm grad 8.8 bolter (3/8 Grade 5).
Alternativt kan ett passende SFI 6.1, 6.2 eller 6.3 spec clutch hus benyttes sammen med en motorplate som er festet i alle tilgjengelige bolthull.
Forhjulsdrevne biler og biler med tverrstilt motor som har under ET 11.50 hvor SFI spec 6.1, 6.2 eller 6.3 svinghjuls beskyttelse ikke finnes må utstyres med en beskyttelse produsert i minimum 6mm stålplate som omkranser clutchhuset 360° totalt, bortsett fra området i nærheten av differensial og akslinger. Beskyttelsen kan være i flere deler boltet sammen med 10mm grad 8.8 bolter (3/8 Grade 5). Beskyttelsen kan boltes i motor/clutchhus.

2.6 Bakaksel

Sveising av differensialdrev er forbudt.
Akslinger spesialprodusert for dragracing er obligatorisk på alle biler med ET 10.99 (6.99)
og raskere samt alle biler med låst differensial.
Dette gjelder også for fremhjulsdrevne biler.
Biler med vekt over 907kg og ET raskere enn 10.00sek med individuelt avfjæret bakaksling og som ikke har øvre og nedre bærearmer må skifte til konvensjonell stiv bakaksling. (eks 1963-1982 Corvette). På pendelakslinger anbefales stropper som forhindrer positiv Camber.
Biler med individuell avfjæret bakaksling som har øvre og nedre bærearmer kan beholde sin bakaksling men det kreves at stikkakslingene er forhindret fra å svinge ut ved akslebrudd. Dette kan f.eks gjøres ved å benytte en ring av 25x6mm stål som omslutter begge stikkakslene
For å forhindre at stikkaksler sklir ut av akselhylsene skal alle biler være utstyrt med en sikring som låser drivakslene, minimumskrav er en låse-brikke av aluminium med godstykkele på 3 mm (0,120”),eller en av stål med minimum godstykkelse på 2,25 mm (0.090”).
Fullflytende aksler anbefales. Original C-clip låsning er ikke tillatt når spesial aksling kreves. For- og bakaksel med uavhengig drivaksler er tillatt, aksel med uavhengig fjæring er tillatt.

2.7 Transmisjon.

Alle biler med unntak av junior dragster og elbil skal ha girkasse med revers. For elbil kreves at bilen kan drives bakover. Fjærbelastet sperre for revers og fungerende
“neutral safety switch” er obligatorisk.

Ved bruk av Lenco type girkasse, kreves det på allebiler med overladning, lystgass eller metanol somdrivstoff og ET under 10.00 sek en sprengbeskyttelseover planetgearene i transmisjonen ihht. SFI Spec 4.1. Dersom en automat/manuell girkasse monteres inne i kupeen, skal sprengbeskyttelsen alltid bestå av en sprengmatte.

I biler med lystgass eller overladning kreves sprengmatte ihht SFI spec 4.1.

Biler med automatgir og ET 9.99 sek og under:

Fleksplate beskyttesle ihht SFI spec 30.1

Fleksplate ihht SFI spec 29.1 eller 29.2

Biler med automatgir og ET 10.99sek og under:

Girkassebeskyttelse ihht SFI spec 4.1

Biler med automatgir og ET 7.50 sek og under:

Girkassebeskyttelse ihht SFI spec 4.1

Fleksplate beskyttesle ihht SFI spec 30.1

Fleksplate ihht SFI spec 29.1, 29.2. Ved ET under 7.50 sek anbefales 29.2

Svinghjulshus ihht SFI spec 6.1, 6.2 eller 6.3 anbefales i stedet for flexsplatebeskyttelse etter SFI 30.1.

Ved montering av en planet girkasse (Lenco mfl) uten sprengmatte, skal
gearkassens fremre og bakre hus være sammenkoblet
på forsvarlig måte slik at deler av huset ikke kan
separeres eller rotere i bilen. Denne braketten for
sammenkobling skal også være montert til bilens
øvrige rammekonstruksjoner.

For gruppene S/C, S/G, må automatkassen være utstyrt med en flexplate i henhold til SFI Spec. 29.1. Det skal være en sprengbeskyttelse for flexplaten i henhold til SFI Spec 30.1

3. Understell og bremser

3.1 Bremser

På alle biler, uansett gruppe, skal “pedalreserven”, dvs. hvor langt bremsepedalen går før bremsevirkning inntrer, kontrolleres.
Alle biler skal min. ha brems på begge bakhjul med hydraulisk system. Overdreven letting av bremseskjold, bremsesko, bremsetromler etc. er forbudt.
Kjølehull skal om dette er nødvendig borres på en slik måte at de ikke svekker konstruksjonen. Om håndbetjent bremsespak benyttes (COMP, D, TAD, FC, TM), må håndtaket være plassert innenfor chasssis.
Hvis det i umiddelbar nærhet av beskyttelseskåpen for svinghjulet befinner seg bremserør, skal disse kapsles inn i min. 3 mm tykke- og 35 cm lange stålrør.
Line-loc tillates i samtlige grupper med firehjulsbrems. Line-Loc skal ikke virke på drivhjulene.

3.2 Støtdempere

Samtlige biler skal ha fungerende støtdempere på de hjul som er avfjæret.

3.3 Styring

Unormalt stor slark må ikke forekomme. Styrestag og parallellstagender skal være sikret og låste. Ombygde og modifiserte styresystemer må kontrolleres med hensyn til sveiser og feilaktige deler. Sveisefuger skal ikke slipes overdrevent. Kun tradisjonelle styresystemer produsert av bilfabrikant må benyttes. Alle styrestagender skal ha min. 3/8” eller 10 mm diameter, og de skal monteres med en skive slik at kuleledd ikke kan skli ut. Styresnekker skal monteres i rammen. Egenproduserte rattakslinger skal utstyres med en stopp som forhindrer at akslingen kan komme inn i kupe ved sammenstøt. Rattakselens ledd kan bestå av bøyelig wire. Styresnekken kan erstattes med tannstang.

3.4 Fjæring

Alle biler skal være utstyrt med helt avfjærede aksler og med fjæringssystem produsert av bilprodusenten (f.eks. blad-, spiral-, torsjons-fjær).
Fastmonterte bak- eller framaksler er tillatt i henhold til klasseregler.

3.4.1 Forstilling

På alle biler med A-armer som er ubelastede og Mc Pherson skal stagender av type “Heim-joints”, “Uni-ball” ha min. diameter på 3/8” eller 10 mm. På biler med belastede A-armer skal stagendene være 1/2” eller 12 mm . For alle stagender gjelder at de skal monteres med en plan skive for å forhindre at lagerkulen hopper ut av sitt leie eller dras av.

3.4.2 Bakstilling

For alle biler med ombygd eller spesialkonstruert bakakseloppheng av fjærende konstruksjon, kreves det at boltfestninger og stagender (tractionbars, radius rods etc.) har en min. diameter av 5/8” eller 16 mm. Imidlertid anbefales diameter 3/4” eller 18 mm av kvalitetsstål (120 kg/mm2).
Ladder bar skal ha fremre stagende 3/4” eller 18 mm, mens bakre stagender skal være 5/8 eller 16 mm.
4-link skal ha stagender på minimum 5/8” eller 16 mm i begge ender.
Tractionstag og bakakselfester får ikke være lavere enn laveste punkt på bakfelgen.

3.5 Wheelie-bars

Hjulene får ikke være av metall.
All form for forspenning mot banen er forbudt. Wheelie-bars skal kun benyttes til å hindre rotasjon på kjøretøyet. Innfestingen av wheeliebars skal være slik at den ikke kan rotere på bakakslingen.

4. Ramme

4.1 Forstillingsvinkler

Alle biler, uansett gruppe, skal ha vel balansert positiv caster for å ha en god retningsstabilitet i alle hastigheter, selv også ved innbremsing.

4.2 Ballast

Materialer som brukes til ballast skal være permanent montert, festet ved hjelp av verktøy. Ballasten skal ikke monteres bak karosseriet, og ikke over høyeste punkt på bakhjulene.
Væsker, sandsekker, steiner, uformelige metallgjenstander og lignende skal ikke benyttes som ballast.
Vektbokser (to stykker) konstruert av 3 mm stål, kan inneholde mindre gjenstander. Maksimal vekt på hver vektboks er 45,4 kg (100 lbs). Vektboksen skal være montert til bilens rammekonstruksjon med minst 2 stk. 12 mm bolter.
Hver enkelt vekt får ikke veie mer enn 45,4 kg/enhet (100 lbs). Maks. tillatte ballast er spesifisert under hver klasse, men får ikke være mer enn 226.8 kg (500 lbs.), unntatt junior dragster der maks. er 11,3 kg (25 lbs).

4.3 Deflektorplate

På samtlige dragstere med bakmontert motor skal det være en beskyttelseplate mellom fører og motor. Den skal være av en min. 1,5 mm tykk stål/titan-plate, evt. 3 mm aluminiumsplate (6061 T6).
Denne platen skal strekke seg 25 mm over øvre kompressordriving til 25 mm under nedre kompressordriving. Den skal være minst 25 mm bredere en det bredeste stedet på kompressordrivningen. Denne platen kan med fordel sveises til rammen eller festes med minimum 4 stk. 8mm stålbolter.

Selv når kompressor ikke benyttes, skal det være en brannvegg som strekker seg ut til sidene av karosseriet, samt fra nedre del av rammen og minst opp til øvre rammerør (tverr-røret bak skulderpartiet).
Samtidig skal dette være en beskyttelse for de som har drivstofftanken plassert bak føreren.
Ingen komponent kan monteres på deflektorplate over skulderhøyde.

4.4 Ramme

Sveisefuger skal ikke slipes overdrevent og skal kunne kontrolleres tilfredsstillende. Der fremakselen i en-rørs ramme er montert over rammen, skal det finnes en fjæringsstopp (bøyle e.l.) for å unngå at rammen kommer i kontakt med banen ved eventuelt fjærbrudd.
Ramme for biler med ET raskere enn 8,50 7.50 sek. skal være bygget etter SFI Spec.

4.5 Bakkeklaring

Samtlige biler skal ha en bakkeklaring på minimum 75 mm frigang målt fra bilens fremre parti til 30 cm bak forhjulenes sentrum. For øvrige deler av bilen skal bakkeklaringen være minimum 51 mm. For bunnpanne og eksossystem kan klaringen være lavere.

4.6 Sprekk test

Ved ombygninger eller sveising av chassis, kan NDT test utført av sertifisert teknisk personell bli pålagt.

4.7 Bremseskjerm

Bremseskjerm er obligatorisk på alle biler med slutthastighet over 240 km/t. og der hvor klassereglement krever dette.
Er bilen utrustet med to skjermer skal den ha felles
utløserhåndtak. Doble bremseskjermer er obligatorisk
i kjøretøy med slutthastighet over 320 km/t
Dessuten skal skjermenes lineinnfesting og den del som
linen er sammenbundet i, være innkapslet i
flammehemmende materiale.
Det skal være en sikkerhetsanordning (transportsikring)
for skjermen utrustet med en rød vimpel. Sikringer til bremseskjerm skal fjernes før ”stage”.
Bremseskjermen skal ikke være pakket mer enn to timer før hvert heat
Skjermen skal være festet til chassis. Doble skjermer skal ha separat innfesting.
Kun bolt med mutter og hylse er godkjent.
For kjøretøy med doble bremseskjermer er det obligatorisk med minimum ½ tomme eller M14. For øvrige kjøretøy gjelder 3/8 tomme eller M10

4.8 ”Pinion support”

Alle biler med åpen roterende mellomaksel skal være utrustet med en form for momentstag for å forhindre at bakakselen vrir seg.

4.9 Veltebøyle

Kreves på alle biler med ET raskere enn 11,00sek, alle biler type beachbuggy saktere enn 11,99sek og alle cabrioleter med soft tak skal ha veltebøyle uansett ET.
Dette gjelder ikke cabrioleter med originalt montert hardtop eller oppfellbart tak av metall, som har ET saktere enn 10.99 Taket skal være oppslått eller montert under konkurransen.
På biler med uendret originalkarosseri (fra og med torpedovegg og bakover) som kjører saktere enn 10.00 kan veltebøyle benyttes i stedet for veltebur.
Ved føreren i normal kjørestilling skal hovedbøylen strekke seg minst 8 cm over, og innen 15 cm bak hjelmen. Der føreren risikerer å støte mot rørene skal rørene værebeskyttet med FIA/SFI godkjent polstring Se NSR § 11.2.2.6. Bøylen skal være minst like bredsom førerens skuldre og minst 25 mm fra førerdøren.

Alle biler med original hel ramme som er bygget etter 01.01.2005,
må ha en veltebøyle boltet til rammen. Biler med selvbærende karosseri
kan benytte to kvadratiske plater på over- og undersiden av gulvet.
Min. størrelse på platene er 152 mm x 152 mm. Min. tykkelse er 3,2 mm.
Platene skal være festet med min. 4 stk. 10 mm bolter.
Alle rør skal være min. 44,5 mm x 3,0 mm sømløse stålrør.
Alternativt se NSR §304.11.3

Hovedbøylen skal være laget i ett stykke og være utstyrt med et lett tilgjengelig 6 mm inspeksjonshull. Innfesting av bakre støtter skal være
maksimalt 127 mm fra hovedbøylens hjørne. Radien på bøylen får ikke være mindre enn 3 x rørets diameter, og bøyene bør ikke være mer en 90°. Sveising av bøyle/bur skal utføres med TIG- eller MIG sveising.
Se Sveiseinstruksjoner NSR §304.11.2.2.8
All sveiser skal være av normalt god kvalitet og skal ikke slipes

Se FIAs reglement §4.10, www.fia.com, for spesifikasjoner og tegninger.

4.10 Veltebur

Alle biler med ET under 10.00 sek må ha ett chassis godkjenningsmerke utstedt av en NBF chassis inspektør. Dette godkjenningsmerke utstedes med en gyldighet på 3 år. Ved uhell hvor det blir skade på veltebur eller tilstøtende rør skal chassis godkjenningsmerket fjernes av stevnets tekniske kontrollør. Bilen må etter reparasjon gjennomgå ny chassis inspeksjon og godkjenning. Se NBF’s webside bilsport.no for NBF chassis inspektører.

Obligatorisk i alle biler med ET 10.00 – 8.50, eller med toppfart over 217 km/t, samt biler type beachbuggy med ETraskere enn 12,00sek. Biler med raskere ET enn 8.50 må tilfredstille SFI spesifikasjon. Se FIAs reglement §4.11, www.fia.com, for spesifikasjoner og tegninger.Ved føreren i normal kjørestilling skal hovedbøylen strekke seg minst 8 cm over, og innen 15 cm bak hjelmen.
Der føreren risikerer å støte mot rørene skal rørene være beskyttet med FIA/SFI godkjent. Se NSR §304 11.2.2.6.
Ved kun nasjonal deltagelse er også veltebur iht. NSR § 304.11 tillatt.

På biler med uendret originalkarosseri (fra og med torpedovegg og bakover) som kjører saktere enn 10.00 kan veltebøyle benyttes i stedet for veltebur. Biler med selvbærende karosseri og ET  8,50 sek og over, kan benytte kvadratiske plater på over- og undersiden av gulvet for å feste rørene.Min. størrelse på platene er 152 mm x 152 mm. Min. tykkelse er 3 mm. Platene skal være festet med min. 4 stk. 10 mm (8.8) bolter. Veltebur montert etter 01.01.2016 kan ikke chrome behandles eller lignende overflatebehandling.
Kun MIG eller TIG sveising er tillatt. Sveisene skal være av normalt god kvalitet. Det er ikke tillatt å slipe sveiser

4.10.1 Altereds og biler med karosseri.

For biler med ET 8,50 sek. eller saktere, se FIAs reglement, www.fia.com, for spesifikasjoner og tegninger.
For biler med ET raskereenn 8,50 sek eller hastighet over 290 km/t, henvises det til SFI Spec.

4.10.2 Dragstere med bakmontert motor.

ET 8,50 sek. eller saktere, se FIAs reglement, www.fia.com, for spesifikasjoner og tegninger.
For alle biler med ET raskere enn 8,49 sek. (5,40 1/8 mile) ) eller hastighet over 290 km/t gjelder SFI Spec

4.10.3 Rør

Disse stålkvaliteter kan benyttes om ikke annet er spesifisert i SFI Spec:

  • E220/E235 (DIN 2394) – Runde (min 215 mPa flytegrense)
  • E220/E235 (DIN 2395) – Firkant (min 215 mPa flytegrense)
  • E235+N – Sømløse (min 215 mPa flytegrense)
  • Crome moly 4130N
  • Docol R8

Crome moly/Docol R8 skal alltid Tig-sveises. All sveis i selve beskyttelsesburet skal være av normalt god kvalitet og skal ikke slipes.

4.10.4 Krav til rørchassi

Biler med en slutthastighet over 290 km/tim på en ¼ mile (402,33m) skal ha chassis være bygget i henhold til SFI Specifikation: 2.2C, 2.4C, 2.6A, 10.1E, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 25.1F 25.2A, 25.3A, 25.4A, 25.5A. På bur hvor SFI spec ikke kreves se «FIA Technical Regulations and Race Procedures”, ssamt “FIA Dragracing Drawings” som finnes under «Sport-Regulations-Drag Racing» på fia.com. For skjøting/demonterbare forbindelser av rør se også §304. pkt 11.2. Det er ikke tillatt å skjøte hoved, front og sidebøyler.

Chassispec NummerDragster
2.1A*Bakmotordragster (Top Methanol dragster) – 5,99 sekunder og raskere
2.2C*Frontmotordragster – 5,99 sekunder og raskere (NTF)
2.4C*Frontmotordragster – 6,00 til 7,49 sekunder
2.5C*Bakmotordragster – 6,00 til 7,49 sekunder
2.6.A*Frontmotordragster – 7,50 sekunder og saktere
2.7.C*Bakmotordragster-7,50 sekunder og saktere
Funnycars, Altereds og Roadsters
10.1E*Methanol Funny Car, Advanced ET, Nostalgia FC
10.2*Altered Car – 6,00 til 7,49 sekunder
10.3*Altered Car – 7,50 sekunder og saktere
10.4*Venstre- eller høyrestyrt Roadster – 7,50 sekunder og saktere
Biler med helt karrosseri
25.1E*Biler med hel karosseri og rørchassi – 7,49 sekunder og raskere. Max vekt 1270 kg.
25.2*Biler med hel karosseri og rørchassi – 6.00 til 7,49 sekunder. Max vekt 1451 kg.
25.3*Biler med hel ettermarked karosseri og rørchassi.
Biler med original karosseri og orginal ramme med original eller modifisert gulv og brandvegg.
Biler med selvberende karosseri med original eller modifisert gulv og brandvegg.
– 6,50 til 7,59 sekunder. Max vekt 1633 kg
25.4*Biler med helt karosseri og rørchassi – 7,50 til 8,49 sekunder. Max 1633 kg.
25.5*Biler med helt karosseri og original eller modifisert originalgulv og brandvegg med originalramme eller selvberende konstruksjon – 7,50 til 8,49 sekunder. Maximal vekt 1633 kg.

* Nyere chassiespesifikasjon er tillatt. Ved all nybygging er det chassisbyggeren og bileierens ansvar å kontinuerlig holde seg oppdatert om de nyeste SFI spesifikasjonene for den aktuelle biltypen. Tabellen over gjelder ikke for Advanced ET

4.11 Akselavstand

Min. 228 cm (90”), om ikke bilen er levert fra kjøretøyfabrikant med kortere akselavstand. Max. differanse mellom venstre og høyre side er 25 mm (1”) for biler som ikke har original motor. For dragstere gjelder 50 mm (2”) differanse. El-biler skal ha minimum 228cm (90″) med mindre bilen har original el-motor eller er ombygd til el-drift med el-motoren på original plass. Biler med akselavstand kortere enn 228cm men større enn 101,6cm kan ikke kjøres raskere enn 80km/t.

5. Felger og dekk

5.1 Dekk

Dekk som er fabrikkert med mønster skal ha min. 1,6 mm mønsterdybde.
Luftventil av skrutype er obligatorisk om slangeløse dekk benyttes på biler med ET 11,00 (7,00) eller raskere.

Dekk foran skal være tilpasset bilens vekt. Alle biler skal ha dekkmerking som er iht. bilens slutthastighet, eller av type Front Runner.
På dragstere er det tillatt med motorsykkeldekk med høyhastighetsmerking.

Dekk bak skal være tilpasset bilens vekt. Alle biler skal ha dekkmerking som er iht. bilens slutthastighet, eller av type slicks.

Reservehjul av en hver type, traktor eller tilhenger dekk, er ikke tillatt.
Alle former for regummierte dekk er forbudt.

5.2 Felger, innfesting

Bruk av hjulkapsler er forbudt. Hjulbolter skal stikke minst like langt ut gjennom felgen som diameteren på bolten. Hjulmuttere skal gripe i hele sin lengde. Ved ET under 7,50 kreves felger med SFI Sertifisering ihht 15.1, 15.2 eller 15,3. Det er ikke krav til resertifisering på 15.1 og 15.2. 

6. Innredning

6.1 Førerplass

Paneler eller bekledning av magnesium er forbudt.

6.2 Stol

Stoltypen er valgfri, men den skal være beregnet på konkurransekjøring og være så høy at minimum 2/3 av hjelmen dekkes. For biler med ET raskere enn 10.99 kreves innfesting iht. NSR §304, pkt 9. Stol av magnesium er forbudt, og stol av glassfiber type skal ha rammeverk av stålrør med minimum ytterdiameter 12,7 mm.

6.3 Vindusnett

Beskyttelsesnett for sideruten av NASCAR-type er obligatorisk alle biler med ET under 10,00sek. Nettet skal være festet på innsiden av buret. Nettet skal ha FIA eller SFI. Spec 27.1

7. Karosseri

Biler med helt karrosseri (doorslammers) skal ha fungerende dører. Materialer er fritt i henhold til klasserreglement.

7.1 Reklame

Reklame kan plasseres hvor som helst på karosseriet med unntak av plasser der startnummeret skal sitte, se Generelle bestemmelser. Art 10.7

7.2 Spoiler og vinger

Se respektive klasseregler.
Ingen del av spoiler eller vinge får monteres nærmere noen del av bakdekk enn 152 mm, (6”).
Fjærbelastet spoiler eller vinge er forbudt. Ingen automatisk justering eller forflytting av spoiler eller vinge er tillatt under kjøring.

7.3 Startnummer

Startnummer skal markeres på begge sider av bilen. Tall skal
være min. 15 cm og bokstaver min. 8 cm.
Startnummeret skal være sorte på lys bunn, eller hvite
på mørk bunn. I tillegg benyttes gjerne høyre side av bakruten.
Samtlige kjøretøy (inklusive mopeder og motorsykler) som benyttes på baneområdet skal merkes med deltagerens startnummer.

7.4 Brannvegg

Alle biler skal være utstyrt med en flammesikker og brenselbestandig brannvegg som skal dekke ut til sidene mot karosseriet, og fra høyeste punkt i motorrommet ned til gulvet. Alle hull i brannveggen må dekkes med metall eller annet flammesikkert materiale. Egenprodusert brannvegg skal være av minimum 0,8 mm aluminium eller 0,6 mm stål. Magnesium er forbudt.

7.5 Gulv

Alle biler med modifisert gulv skal være utstyrt med et gulv av minimum 0,8 mm aluminium eller 0,6 mm stål som dekker førerhusets fulle lengde og bredde, samt til førersetets bakkant.
Gulv av magnesium er forbudt. Gulv av kompositt materiale kan godkjennes på individuelt grunnlag. Alle biler med gulv i glassfiber eller annet knusbart materiale skal ha ett firkantrør 50x50x2,5mm mellom rammeskinnene som feste for førerstol og sikkerhetsbelte i tillegg til ett ekstra gulv på førersiden i 0,6mm stål/0,8mm aluminium.

7.6 Luftinntak

Scoop har maksimalt tillatt høyde på 279 mm (11”) hvis ikke annet er angitt i klassereglene.
Denne høyden måles fra forgasserens topp til overkant av luftinntak.

7.7 Frontrute

I de grupper hvor uoriginale ruter kan anvendes, skal lexan/polycarbonate anvendes i frontruten, minimum tykkelse 3,0 mm (1/8”). Farget glass i frontrute er kun tillatt i de biler som har dette originalt fra fabrikanten. Biler som ikke har frontrute skal ha en vindavviser i ikke brennbart materiale. Denne skal forhindre at vesker og objekter treffer føreren. I altereds og roadsters skal denne være minimum 127x305mm

7.8 Ruter

Ruter kan være plexiglass (3 mm tykk) i side- og bakrute.
Sideruter skal ikke være mere farget enn at man tydelig kan se føreren.

8. Elektrisk

8.1 Batterier

Batteri montert på uoriginal plass skal fastspennes på forsvarlig måte med metallramme eller bøyle over batteriet med gjennomgående bolter (min. 10 mm), og skiver med minimums diameter 20 mm på begge sider dersom batteriet er festet til gulvet. Minimum tykkelse på 3 mm ved gulv av aluminium eller stålplate.
Batteri får ikke monteres i førerrom. Maksimalt to batterier med total vekt 68 kg (150 Lbs) får monteres. Gjelder ikke for El-bil.
Batteri original plassert inne i kupéen kan tillates hvis batteriet byttes ut med tørrbatteri, korrekt festet iht. regelverk.

El-biler med unntak av OEM skal ha visuell indikasjon på «LIVE-CAR». En utvendig bryter eller kontroll merket med OFF posisjon skal være installert. Denne skal merkes med ett rødt triangel som er klart synlig når strømmen er slått på. Triangelet kan være ett skilt eller en mekanisk indikator. Driv batteriene skal være fysisk frakoblet når bryteren er i stilling «OFF».

8.2 Tenningssystem

Alle biler skal være utstyrt med tenningsstrømbryter som skal nåes av føreren fra fastspent plass i stolen. Bryteren skal tydelig merkes med ”on” og ”off”stilling.
Kortslutningsbryter for magnettenning er ikke tillatt, kun strømbryter med ”on” og ”off”.
Strømbryteren skal dessuten være slik dimensjonert at den klarer en strømstyrke på min. 25 amper ved 12 volt.

8.3 Hovedstrømbryter

Hovedstrømbryter er obligatorisk når batteriet er montert på
uoriginal plass eller ved ET under 10,00sek.
Den skal monteres lett synlig bakerst på bilen slik at en person
utenfor bilen har lett tilgang til denne. Tenningsstrømmen skal brytes
uavhengig av type tenningssystem.
Bryteren skal være merket med en blå triangel og et lyn.
Den skal tydelig merkes med ”on” og ”off” stilling.

8.4 Startmotor

Alle biler skal være selvstartende. ”Push start” er forbudt.

9. Hjelpemiddel

9.1 Computer

Forbudt, med unntak av styring av tennings-system, samt biler originalt levert fra fabrikk med OEM computersystemer.

9.1.1 Data Recorders

Data recordere får benyttes kun til registrering av data. De får ikke styre funksjoner i kjøretøyet, med unntak av tenningsmoduler. Aktivering av datarecorder får kun gjøres med manuell bryter. Alle data får kun utskrives med tilkobling av kontakter på depotplass.

9.2 Brannslukker

Det skal være minimum 1 stk 6 kg. brannslukker lett tilgjengelig på egen depotplass, det anbefales også brannteppe lett tilgjengelig.
Ett fastmontert brannslukningssystem bestående av flaske, rør og dyser skal finnes i:
-alle biler med Overlading
-alle biler med lystgass og ET under 8,00sek.
-alle biler med ET 7.50 og lavere,
-gjelder ikke åpen Altered eller biler med bakmontert motor.
Systemet skal kunne slokke brann både i motorrom og kupe. Alle slanger, koblinger og dyser skal være av metall. Monteringen skal kunne motstå en g-påvirkning under retardasjon
på 25 g.
Føreren skal kunne utløse systemet når han sitter fastspent i normal kjørestilling.

Systemet kan bestå av én- eller to flasker, men utløseren skal være felles.
Se SFI 17.1, FIA standard Technical List No 16 slukkesystemer og Technical List No 06 AFFF slukkeprodukter for godkjente slokningssystemer. Disse skal monteres iht produsentens monteringsanvisning

Minimum kapasitet 2,3 kg
Alle flasker skal være merket med følgende informasjon:
– type slukningsmiddel
– kapasitet
– dato for neste kontroll (maks. to år siden siste kontroll etter fylling)
Systemet skal kunne utløses fra utsiden av bilen. Denne eksterne utløseren skal være merket med en rødfarget “E” i en hvit sirkel med rød ytterkant, montert ved siden av hovedstrømbryter. Min. diameter er 10 cm. Systemet skal kunne fungere selv om bilen er veltet.
Hvert team skal ha en brannslukker, minimum 1×6 kg/liter pulver/skum, lett tilgjengelig og klar for bruk ved depotplass. Denne skal fremvises ved teknisk kontroll merket med førers lisensnr.

9.3 Jekker – støttebukker

Ikke noe arbeide/varmekjøring får utføres på en bil i depoet når den kun er oppjekket på vanlig jekk eller donkraft. Støttebukker eller tilsvarende skal anvendes i tilfelle jekken/donkraften skulle gi etter.

9.4 Varmkjøring

I alle grupper skal fører/mekaniker være i bilen på førerplass ved varmekjøring selv om den står på støttebukker eller tilsvarende.
Se § 631.20.d.

9.5 Trykkflasker

Alle biler med trykkflasker som nitrous oxide og luftflasker for gearskifting skal være utstyrt med hvit firkant med rød ramme og sort flaske i tilknytning til startnummeret.

9.6 Tauebøyle

Alle biler skal ha en taueanordning som er godt merket. Denne skal fortrinnsvis sitte foran på bilen, biler hvor det ikke er mulig å ha dette foran kan taueanordningen monteres i bilens ramme/,chassi på en slik måte at det gir en trygg og sikker tauing. Push anordninger kan benyttes.
Ved tauing av åpen løpsbil skal fører i sitte i kjøretøyet med hjelm.

10. Fører

Krav til personlig sikkerhetsutstyr varierer i de forskjellige klasser/grupper. Se tabell s 17

10.1 Hjelm

Hjelm kreves for samtlige klasser.
Hjelm skal være i henhold til NSR § 304
All form for klistremerker eller lakkering skal kun skje iht produsentens retningslinjer.

10.2 Beskyttelsesbriller

I biler uten frontrute kreves det beskyttelsesbriller av sikkerhets type.
I de biler hvor det kreves briller, kan brillene erstattes med integralhjelm med visir.
I de klassene hvor hjelm/ansiktsmaske med åndefilter kreves, kan dette erstattes med spesialhjelm.

10.3 Nakkekrave/ FHR

Nakkekrave godkjent av SFI eller FIA som dekker 360º kreves ubetinget for klassene Junior, og ved ET. raskere enn 11.99 sek. Bruk av FHR anbefales.
FHR=Frontal Head Restrain system
FIA Standard 8858-2002, 8858-2010 og 8859-2015 eller SFI 38-1
FHR er påbudt for ved ET lavere enn 9,90 og /eller slutthastighet over 320 km/t. Se klassereglement.

10.4 Kjøredress

Minimumskrav iforhold til biltype, klasse og ET er i tabbellen under:
Første kolonne beskriver de forskjellige tilfellene som bestemmer hvilken bekledning som skal benyttes.
Ved å lese tabellen fra toppen og så velge ruten med det første treff i kolonne 1 som passer den aktuelle bil vil kolonne 2 til denne ruten angi de kravene som stilles til bekledning.
Spesifikasjonene i parentes angir krav til sokker/hansker/balaklava/undertøy etc. mens spesifikasjonene uten parantes angir kjøredress/jakke/bukse.
Dersom samme beskrivelse finnes i flerne ruter (f.eks «Biler med ET 10,00 til 11,99 (6,40-7,70) sek») kan begge disse rutene benyttes. Dette angir i så fall flere alternativer som gir tilsvarende krav.
Dersom beskrivelsen høyere oppe i tabellen også dekker aktuell bil er det alltid den øverste spesifikasjonen som gjelder. (tabellen leses fra toppen).
Eksempel.:
Bil med ET ned til 8,50 som har metanol som drivstoff skal ha SFI 3.2A/5. Dersom den i tillegg har kompressor kommer beskrivelsen i ruta over til anvendelse og da skal SFI 3.2A/15 benyttes.
Bil med ET 10,00 sek kan benytte SFI 3.2A/1, FIA 1986 (ISO 6940), FIA 8856-2000, eller rett og slett heldekkende klær i ull eller bomull.
Bil med automatkasse i førerommet og ET 7,50 sek eller saktere vil uansett få treff i rute 2 først og skal da benytte SFI 3.2A/15.

Type bil (Skal leses fra toppen, Det som gir utslag først gjelder)Krav
• Åpne Biler med ET 7,50 til 6,00 (3,66-4,49) sek med frontmotor som har kompressor eller turbo.
(Undertøy, Balaklava, Hansker og sko obligatorisk etter SFI spec 3.3/15.)
SFI 3.2A/20
SFI 3.3/20
(SFI 3.3/15)
• Alle biler med automatkasse i fører rommet uten dekkende gulv.
• Lukkede biler med frontmotor som har lystgass, kompressor eller turbo og som ikke har orginal brannvegg eller brannvegg av min 0,6mm stål.
• Åpne biler med frontmotor som har lystgass, kompressor eller turbo.
• Biler med ET 7,50 til 6,00 (3,66-4,49) sek med bakmotor som har kompressor eller turbo.
• Alle biler ET 9,99 (6,39) og under som har overlading og metanol som drivstoff.
(Balaklava, Hansker og sko obligatorisk etter SFI spec 3.3/15.)
SFI 3.2A/15
(SFI 3.3/15)
• Super Gas med overladning.
• Biler med ET 6,00 til 7,49 (3,66-4,49) sek uten overladning eller lystgass.
• Biler med ET 9,99 til 7,50 (6,39-4,50) sek
• Alle biler ET 9,99 (6,39) som har metanol som drivstoff.
(Undertøy, Balaklava, Hansker og sko obligatorisk etter SFI spec 3.3/5)
SFI 3.2A/5
(SFI 3.3/5)
• Super Gas uten overladning eller girkasse i fører rommet.
• Biler med ET 10,00 til 11,99 (6,40-7,70) sek
• Jr. Dragster med metanol motor
(Sko og Hansker av lær eller SFI 3.3/1 obligatorisk)
SFI 3.2A/1
(SFI 3.3/1)
• Super Gas uten overladning eller girkasse i fører rommet.
• Biler med ET 10,00 til 11,99 (6,40-7,70) sek
• Jr. Dragster med metanol motor
(Sko og Hansker av lær eller SFI 3.3/1 obligatorisk)
SFI 3.2A/1
(SFI 3.3/1)
• Biler med ET 10,00 til 11,99 (6,40-7.70) sek (Kun godkjent sammen med brannhemmende undertøy i Nomex eller Zirpro/ull)
• Biler med ET 9,99 til 7,50 (6,39-4,50) sek (Kun godkjent sammen med undertøy ihht SFI Spec 3.3/5)
• Jr. Dragster med metanol motor
Super Gas uten overlading
Sko og Hansker av lær eller SFI 3.3/1 obligatorisk
FIA 1986
(ISO 6940)
SFI 3.3/1
• Biler med ET 10,00 til 11,99 (6,40-7.70) sek, Jr. Dragster med metanol motor (Kun godkjent sammen med brannhemmende undertøy i Nomex eller Zirpro/ull)
• Biler med ET 9,99 til 7,50 (6,39-4,50) sek (Kun godkjent sammen med undertøy ihht SFI Spec 3.3/5)
Supergas uten overlading
(Sko og Hansker av lær eller SFI 3.3/1 obligatorisk.)
FIA 8856-2000
(SFI 3.3/1)
• Biler med ET 10.00 – 13,99 (6,40 - 8,60) og over
• Jr. Dragster (ikke metanol)
Heldekkende klær i ull, bommull eller annet brannhemmende materiale. Type kjeledress anbefales. Sko og sokker skal dekke ankelen. Sko og Hansker skal være i Lær eller SFI 3.3/1. Det anbefales at FIA standard 1986 (ISO 6940), FIA standard 8856-2000 eller SFI spec 3.2A/1 benyttes.
Ull eller bommull, heldekkende.
• Biler med ET 14.00 (8,60) og over,
• Jr. Dragster (ikke metanol)
Heldekkende klær i ull, bommull eller annet brannhemmende materiale. Type kjeledress anbefales. Sko og sokker skal dekke ankelen og skal ikke være tøysko. Lær anbefales.
Ull eller bommull, heldekkende.
Åpne biler med ET under 11,99 (6,40) Sko og hansker av Nomex eller SFI 3.3/1 samt fangreimer obligatorisk.SFI 3.3/1

10.5 Balaklava

Balaklava i flammehemmende materiale kreves for samtlige klasser, med unntak av Street Legal og ET saktere enn 12.00 sek.

10.6 Sko, hansker og sokker

Hansker og sokker av flammehemmende materiale, samt lær- eller racing sko er obligatorisk for samtlige klasser med unntak av Street Legal.

10.7. Sikkerhetsseler

Samtlige biler skal være utstyrt med belte med hurtigkobling av god kvalitet. I biler hvor bøyle er obligatorisk, kreves et firepunkts belte. I biler hvor bur er obligatorisk, kreves fempunkts belte.
Beltet skal være sikkert montert i ramme, tverrbjelke eller annen passende forsterket plass med min. 8 mm stålbolt og på en slik måte at alle innfestninger ligger i rett vinkel på trekkretningen.
Om plane metallplater anvendes for installasjon, skal de ha en min. tykkelse på 3 mm og avrundede kanter for å forhindre at beltet skades eller skjæres av.
Bolter som skrus direkte gjennom beltets vev er ikke under noen omstendighet tillatt.
Alle typer belter skal kunne løsgjøres med et eneste håndgrep.
Se også NSR §304.8.

Skulderbåndet skal være sikkert montert i ramme, tverrbjelke eller på annen forsterket plass og ikke kunne gli oppover eller fremover.

Topunkts belte av type “ordensbånd” og midjebelte er forbudt.

Alle biler med ET. lavere enn 10,89 sek. skal min. være utstyrt med fempunkts belte som tilfredsstiller SFI 16.1-kravene eller av FIA godkjent standard.
For at et belte skal kunne godkjennes, kreves tydelig merking fra produsenten.

Følgende krav gjelder for de forskjellige gruppene:
J/S – J/M : Fempunkts belte min.44,5 mm (1 3/4”).
Armstropper er obligatorisk.
Biler med ET 12.00 og saktere: Minimum trepunkts belte.
Biler med ET 11.99 -10.90: Firepunkts belte er obligatorisk.
Biler med ET 10.89- og lavere: Fempunkts belte iht. SFI Spec.16.1 er minimum.
Seler med evt. ett festepunkt for skulderstroppene, skal belastningen svare til summen av 2 stropper.
I forbindelse med FHR kan sikkerhetsbelter som fra fabrikanten er utstyrt med 50mm skulderstropper benyttes.
Ved bruk av FHR skal sikkerhetssele være godkjent med bruk for aktuell FHR
Festepunktet skal være i stand til å tåle en belastning på 1470 daN = 2940 daN,
se NSR §304-8.1 og 8.2

10.8 Armstropper

Armstropper er obligatorisk for førere av alle åpne biler og Funny Cars. Disse skal være festet som to separate enheter, og kunne utløses sammen med beltets sentrallås.

10.9 Nakkestøtte

I alle biler med bøyle eller bur skal en polstret støtte være plassert bak førerens hjelm for å hindre en nakkesleng. Sete med integrert nakkestøtte er tillatt. De områder i burkonstruksjonen som hjelmen kan støte bort i skal være polstret.

11. SFI

11.1 SFI spesifikasjoner

NBF er medlem av SFI-foundation og benytter deres spesifikasjoner og anbefaling i sitt regeleverk. Det tillates i noen tilfeller at utløpsdatoren på SFI spec utstyr overskrides. Alt SFI spec utstyr tillates brukt ut sesongen. Videre tillates lengre intervaller enn det SFI selv spesifiseres på noe av utstyret. I noen tilfeller er SFI taggen hullet med datoen for sertifisering og da legges antall år utstyret kan brukes til denne dato. I andre tilfeller er utstyret merket med uløpsdato. Her må differansen mellom SFI’s levetid og NBF’s levetid legges til dato på tag. I tabellen under er dette i noen tilfeller merket med (+Xår). I andre tilfeller må differansen regnes ut fra tabell http://www.sfifoundation.com/wp-content/pdfs/SpecList3.pdf og NBF’s tabell 11 under. For å få godkjent årskontroll og utstedt ny vognlisens må alle tagger være gyldige.

11.2 FIA spesifikasjoner

NBF følger FIA’s spesifikasjoner for levetid og resertifisering på alt utstyr bortsett fra FHR. For å få godkjent årskontroll og utstedt ny vognlisens må alle tagger være gyldige.

12. NBF / FIA / NHRA / SFI spesifikasjoner

SFI/FIA SpecBeskrivelseResertifiseringstid (år)
ADV ET
Resertifiseringstid (år) Øvrige klasser
1.1Svinghjul og clutch, enskive
1.2Svinghjul og clutch, flerskive, ET – Comp. For 8,50 sek og saktere kreves ikke resertifisering24
1.3, 1.4Svinghjul og clutch, flerskive24
1.5Svinghjul og clutch, flerskive12
3.2A/1 – 3.2A/5Beskyttelses klær
3.2A/15 – 3.2A/20Beskyttelses klær55
3.3 – 3.3/15Tilbehør til Beskyttelses klær
4.1Beskyttelses kåpe i metall til automatgir58
4.1Beskyttelses matte til automatgir55
6.1Svinghjulsbeskyttelse, enskive eller
2-disk max eller 3-disk maks 203,2mm dia.
55
6.1WSvinghjulsbeskyttelse med justerings luke til 1.1 og 1.2 clutcher22
6.2Svinghjulsbeskyttelse flerskive i stål/titan22
6.3Svinghjulsbeskyttelse flerskive i stål/titan22
7.1, 7.2Nedre sprengmatte motor55
9.1Svinghjulsbeskyttelse til 1.1 og 1.2 clutcher med maks 2 lameller8
14.1, 14.2, 14.3Fangsystem kompressor4(+2)4(+2)
15.1, 15.2, 15.3Felger, bakhjul*3
16.1, 16.5Sikkerhets sele44
16.1 jrSikkerhets sele Jr. Dragster10
FIA 8854-98Sikkerhets sele, FIAUtløp
FIA 8853-98
FIA 8853-2016
Sikkerhets sele, FIAUtløp
17.1SFI merket brannslukknings system22
18.1Svingningsdemper
23.1Sprengblekk kompressor
27.1Vindusnett6(+4)6(+4)
28.1Brenselcelle
29.1Flexiplate88
29.2Flexiplate, høyeffekt 2)33
30.1Flexiplate beskyttelse58
34.1Skrukompressor33
38.1HNRS5(1)5(1)
FIA 8858-2010FHRUtløp (+5)Utløp (+5)
42.1Rattnav
45.1, FIA 8867-2001Beskyttelses bur/bøyle
45.2Støtpute
ChassisSFI Chssis spec33

Utstyr med utgangsdato kan benyttes ut kalenderåret. Øvrige spec.se tekst.

(+X) Kan benyttes +X år utover påstemplet utløpsdato

  • fabrikantens SFI utløp eller FIA norm 8858-2002.

2): Høyeffekt betyr motor med skrue kompressor

 

Minimumskrav

SFI/FIA SpecBeskrivelseKreves fra ET under
Fangsystem KompressorMetanol
ArmstrapsÅpne Biler
Kardangring13,99
SFI 3.2A/1-3.2A/5Sikkerhetsklær12.00
BrannslukkerOverlading N2O + ET
Hovedstrømsbryter11.00
4-Punkt Sikkerhetssele11.00
SFI 18.1Svingningsdemper11.00
Aftermarked bakaksling11.00
Bleie11.00
Ballaklava11.00
FHR/HANS9.90
5-Punkts sikkerhetssele11.00
SFI 27.1Vindusnett11.00
SFI 4.1Gerkasse/beskyttelse11.00
SFI 29.1/29.2Flexplate11.00
SFI 30.1Flexplate skjold11.00
SFI 1.1/1.2/1.3Svinghjul/ Cluch11.00
SFI 6.1-6.3, 9.1Svinghjulshus11.00
Bremseskjerm240 KM/T
Bur10.00
SFI 45.1 FIA 8867-2001Polstring bur/bøyle
Hovedstrømsbryter10.00
SFI 3.2A/15-3.2A/20Sikkerhetsklær7.50
SFI 15.1/ 15.2/ 15.3Felger/hjul7.50
SFI 28.1Tank7.50
SFI 23.1Kompressor sprengblekk7.50
SFI 14.1/ 14.2/ 14.21Kompressor stropper7.50

Se tekst for de enkelte punkt i klasseregler, deretter generelle regler for flere detaljer

 

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.